Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Geachte leden,

Het bestuur nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op donderdag 26 oktober 2017, aanvang 20.00 uur in de kantine van De Treffers, Nijerf 1 te Groesbeek. Het bestuur hoopt u allen op deze avond te mogen begroeten.

AGENDA

1. Opening voorzitter

2. ClubCollect – contributie inning, toelichting en gelegenheid tot vragen stellen

3. Mededelingen en informatie door bestuur

4. Vaststelling notulen van vergadering 23 mei 2017
(Notulen liggen voorafgaande aan de vergadering ter inzage)

5. Terugblik op afgelopen jaar, incl. evaluatie bestuursperiode 2014/’17

6. Jaarrekening 2016/’17 en vaststelling

7. Verslag kascontrolecommissie  – decharge verlening bestuur

8. Verkiezing / (her)benoeming leden kascontrolecommissie

9. Actualisatie gedragsconvenant, normen- en waarden beleid – toelichting door leden gedragscommissie
a)       Voorstellen en benoeming leden gedragscommissie en vertrouwenscontactpersonen

10. Voetbalzaken, update / actuele ontwikkelingen

11. 100 jaar De Treffers – jubileum

12. Verkiezing en (her)benoeming bestuur
Reglementair aftredend:

a)     Bert Janssen, voorzitter

b)     John Meeussen, secretaris

c)     Erna van de Ven, bestuurslid PR/Communicatie

d)     Peter de Jong, bestuurslid Operations

Allen hebben aangegeven weer beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn als bestuurslid

Verder draagt het bestuur de volgende kandidaat aan:

e)       Robert Janssen, bestuurslid Voetbalzaken

Bestuurslid sector commercie is vacant

13. Rondvraag

14. Pauze

15. Beantwoording rondvraag

16. Afsluiting voorzitter