Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Privacy reglement

Voetbalvereniging De Treffers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voetbalvereniging De Treffers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als voetbalvereniging De Treffers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking persoonsgegevens van leden

Doel Welke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschap overeenkomst.Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomstIndien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maandenLedenadministratie Secretariaat Senioren en/of jeugdafdeling voor verwerking gegevens als  speler en indeling in groep/elftal Vrijwilligersbeleid Sportbond KNVB Sportlink
AdministratieVoornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankgegevens
Betaalgegevens
Nr. ID
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.PenningmeesterBoekhouderAccountant Belastingdienst Ledenadministratie/ contributie Sportbond KNVB Sportlink
Het verrichten en versturen van aankopenVoornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
(Kleding)maat
Bankgegevens
Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.Producent Vervoerder
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbriefVoornaam
Achternaam
E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomstZolang als men aangemeld is.E-marketingtools
Om onze digitale dienstverlening te verbeterenCookies
IP-gegevens
ToestemmingIedere keer dat onze website wordt bezocht. Deze gegevens worden zo snel mogelijk geanonimiseerd.Analytics tools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor reünie of bijzondere gebeurtenis. Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
ToestemmingZolang de toestemming niet is ingetrokkenNVT

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Voetbalvereniging De Treffers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Foto en video

Gedurende wedstrijden, toernooien, en andere evenementen kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt door onze huis-/wedstrijdfotograaf of cameraman. Deze foto’s en/of video’s kunnen op een van de websites van voetbalvereniging De Treffers of de diverse social mediakanalen terechtkomen. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Dit geldt ook voor de televisieschermen die in de kantine en wedstrijdsecretariaten zijn geplaatst. Indien er toch een foto op staat die je privacy aantast, stuur dan een e-mail naar privacy@detreffers.nl onder vermelding van de referentie naar de foto/video.

Voetbalvereniging De Treffers heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op andere kanalen dan die door voetbalvereniging De Treffers zelf worden beheerd. Indien je van mening bent dat voetbalvereniging De Treffers hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met voetbalvereniging De Treffers via privacy@detreffers.nl met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. Voetbalvereniging De Treffers zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te verwijderen. Ben je er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft de vereniging geen verantwoordelijkheid, tenzij door voetbalvereniging De Treffers zelf geplaatst.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens voetbalvereniging De Treffers van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

De Treffers

Bezoekadres Sportpark Zuid           Postadres

Nijerf 1                                               Postbus 60

6562 KW Groesbeek                        6560 AB Groesbeek

Secretariaat

E: secretaris@detreffers.nl