Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Normen en waarden

Normen en Waarden

Normen zijn concrete richtlijnen voor het sociaal handelen binnen De Treffers. Waarden zijn idealen en motieven die wij als club binnen onze vereniging als nastrevenswaardig beschouwen. Ze gelden voor iedereen. Voor actieve spelers, supporter, passieve kijker, degene die meehelpt (een functie bekleedt), de sponsors, leden van de business club en anderen die zich verbinden aan De Treffers. Voor iedereen moet de beleving van plezier aan de voetbalsport voorop staan. En dat in de combinatie van emotie en verenigingszin, zakelijkheid en ondernemerszin.

Aandacht voor respect is een blijvend aandachtspunt. Hiermee wordt bedoeld: respect voor materiaal en mens, overal en altijd. Ook voor de tegenstander, de gasten, de scheidsrechter en de grensrechter. Respectvol aanspreken en respectvol aanspreekbaar zijn. Feedback geven en anderen aanspreken vergt zorgvuldig en concreet taalgebruik. Sociaal-communicatieve vaardigheden zijn daarbij belangrijk. Juist in het geven van feedback toont zich de geborgenheid en veiligheid tussen mensen.

Het toepassen van de normen en waarden zorgt ervoor dat De Treffers een schone, hele en veilige omgeving biedt. Dat geldt voor de accommodatie en heeft betrekking op de gang van zaken voor, tijdens en na alle wedstrijden. Allen dan kunnen mensen zich ongestoord bewegen en ontwikkelen. De scope van normen en waarden reikt ook naar andere bezoekers van de club: zoals supporters (ook van andere verenigingen), leden en vertegenwoordigers van de KNVB (waaronder scheidsrechters en grensrechters) en alle anderen.

“Zuid-regels”

 • De accommodatie is een sportpark en daarmee geen hangplek voor jongeren en ook geen uitlaatplaats voor honden;
 • Elk sportief gebruik van de accommodatie is welkom. Volg de aanwijzingen op het publicatiebord op welk veld je mag sporten;
 • Tabak? Niet in de kantine. Drugs? NEE !!;
 • Respecteer iedereen. Vrijwilligers zorgen ervoor dat je kunt voetballen;
 • Een pilsje mag: alcohol alléén boven de 18 jaar en IN de kantine;
 • F Gedraag je sportief naar iedereen;
 • Fans zijn belangrijk voor elk team. Moedig zoveel en enthousiast als je kan je team aan maar kwets nooit;
 • Elke mening doet ertoe en afspraak is afspraak. Alleen door samenwerking ontstaan betere ideeën;
 • Respecteer het materiaal. Door zuinig om te gaan met de spullen kunnen we ook nog andere leuke dingen doen;
 • Scheidsrechters en hun assistenten houden ook van voetbal en doen hun best. Respecteer hun beslissingen.

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement is vastgelegd wat het gewenste gedrag is van leden, op het veld en daarbuiten. Hierna lees je het huishoudelijk reglement.

Sportpark algemeen

 • Afval deponeer je in de daarvoor bestemde bakken;
 • Het sportpark is uitsluitend toegankelijk via de ingang;
 • In de kantine geldt een rookverbod;
 • Alcohol uitsluitend vanaf de wettelijke leeftijd van 18 jaar en alleen in de kantine;
 • Je draagt géén voetbalschoenen in de kantine.

Gedrag ten opzichte van de wedstrijdleiding

De verenigingsscheidsrechters van sv De Treffers scheppen de voorwaarden voor maximaal voetbalplezier voor alle aanwezigen. Zij leiden vanuit een objectieve positie en met een positieve instelling de wedstrijden. Respect, sportiviteit en fairplay staan ook bij de verenigingsscheidsrechters hoog in het vaandel. Van de assistent-scheidsrechters wordt dezelfde houding verwacht. Natuurlijk ondersteunen de assistent-scheidsrechters de verenigingsscheidsrechters volledig in hun taak.

 • Beslissingen van de (assistent-)scheidsrechters worden gerespecteerd, we onthouden ons van wat voor reactie dan ook op de leiding;
 • Verbaal of lichamelijk contact ten opzichte van de (assistent-) scheidsrechters blijft achterwege;
 • Eventuele calamiteiten worden tijdens of na de wedstrijd (binnen 12 uur) bij het desbetreffende bestuurslid gemeld.

Vrijwilligers

 • De vrijwilligers worden met het nodige respect behandeld. Zij doen het tenslotte voor de voetballende leden.

Kleedkamers

 • Gebruik de kleedkamers alleen volgens de opgestelde planning;
 • Het nuttigen van alcohol in kleedkamers is verboden;
 • Er geldt een absoluut verbod op roken en drugsgebruik;
 • Gebruik de kleedkamers, vanwege de planning, tot hooguit 20 minuten na afloop van de wedstrijd of training;
 • Lever de kleedkamers, zowel uit als thuis, na de wedstrijd netjes op. Laat het schoon achter, douches uit, licht uit, buitendeuren op slot in afstemming met de terreinmeesters;
 • De trainer en/of leider houdt toezicht op bovenstaande regels;
 • Na het trainen blijft de trainer of de leider of een door hem aangewezen persoon in de kleedkamer tot alle spelers weg zijn;
 • Als een team een noodlokaal als kleedkamer gebruikt, stem dan met de terreinmeester af waar gedoucht wordt.

Clubmaterialen

 • Voor ieder team/leeftijdscategorie is er voor de trainingen een apart ballennet (1 bal per jeugdspeler);
 • Elk team is zelf verantwoordelijk voor het compleet houden van de ballen en ander materiaal dat aan het begin van het seizoen ter beschikking wordt gesteld;
 • Alle kleding die beschikbaar is gesteld door s.v. De Treffers blijft eigendom van de club;
 • Bij het stoppen van een speler wordt alle kleding ingeleverd bij de elftalleider;
 • Door s.v. De Treffers beschikbaar gestelde kleding wordt alleen bij wedstrijden gedragen, dus niet privé;
 • Worden kleding, ballen, etc. vermist dan wordt de betrokken leider c.q. het team hierop aangesproken;
 • Bij eventuele gebreken of kwijtgeraakte ballen, worden de kosten op het team en/of de speler doorbelast. Per bal betaalt het team € 20,00;
 • Alleen de trainer en/of leider hebben toegang tot het ballenhok.

Trainingsactiviteiten

 • Trainingen vinden plaats op het aangegeven tijdstip en op het aangegeven veld;
 • Omkleden vindt alleen plaats in de aangegeven kleedkamer;
 • Kleedkamer worden tijdens trainingen afgesloten;
 • Ballen en materialen worden na de training opgeruimd en deuren afgesloten. Veldverlichting wordt na afloop van de trainingen uitgeschakeld.

Protocol tegen discriminatie en racisme

Het bestuur van sv De Treffers hecht er waarde aan beleid te hebben wat betreft antidiscriminatie en antiracisme. Het bestuur heeft daarom een protocol vastgesteld tegen racisme en discriminatie. Dit in lijn met richtlijnen van de KNVB en de UEFA, en in het kader van het licentiesysteem Tweede Divisie. Eén van de licentievoorwaarden is dat de licentiehouder (de vereniging) anti-racisme beleid heeft opgesteld en toepast. Het protocol is gebaseerd op het door de Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO) in nauwe samenwerking met de Stichting Meer dan Voetbal opgestelde protocol dat goedgekeurd is door de UEFA en de licentiecommissie van de KNVB. Het bestuur heeft daarom een protocol vastgesteld tegen racisme en discriminatie.

Lees hier het Protocol Anti Racisme en Discriminatie.

Gedragsconvenant Fair Play

Om de gewenste manier van omgang met elkaar binnen De Treffers nader vast te stellen, elkaar hierover te informeren, afspraken te maken en in het geval dat afspraken niet worden nagekomen sanctioneren is het Gedragsconvenant Fiar Play vastgesteld. Tijdens de Algemene ledenvergadering van 26 oktober 2017 is het Gedragsconvenant bekrachtigd.

Lees hier het Gedragsconvenant Normen en Waarden Fair Play.

Gedragscommissie

 • Aan het niet naleven van het huishoudelijk reglement en bovenstaande “Zuid-regels” zijn sancties verbonden.
 • Binnen s.v. De Treffers zal de Gedragscommissie Normen en Waarden sanctioneren als daartoe aanleiding is.