ONZE CLUB – NORMEN EN WAARDEN

Normen en Waarden

Normen zijn concrete richtlijnen voor het sociaal handelen binnen De Treffers; Waarden zijn idealen en motieven die wij als club binnen onze vereniging als nastrevenswaardig beschouwen. Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft (spelers), de supporter, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt), de sponsor of de leden van de business club, en anderen die zich verbinden aan De Treffers, voor iedereen zou de beleving van plezier aan de voetbalsport voorop moeten staan. En dat in de combinatie van emotie en verenigingszin en zakelijkheid en ondernemerszin.

Aandacht voor respect is een blijvend aandachtspunt. Hiermee wordt bedoeld: respect voor materiaal en mens, overal en altijd. Ook voor de tegenstander, de gasten, de scheidsrechter en de grensrechter. Respectvol aanspreken en respectvol aanspreekbaar zijn. Algemeen maatschappelijk probleem is dat aanspreken heden ten dage nogal problematisch is. Wie kan er nog tegen feed back? Feedback wordt al gauw gezien als kritiek. Feedback geven en anderen aanspreken vergt zorgvuldig en precies of concreet taalgebruik. Sociaal-communicatieve vaardigheden zijn daarbij eminent. Juist in het geven van feedback toont zich de geborgenheid en veiligheid tussen mensen.

De Treffers wil een veilige omgeving bieden. Veiligheid heeft betrekking op de bereikbaarheid van de accommodatie en veiligheid van de accommodatie,  inclusief het clubgebouw. Veiligheid heeft ook betrekking op de gang van zaken voor, tijdens en na alle wedstrijden. Vervolgens heeft veiligheid betrekking op normen en waarden. Een omgeving waar mensen veilig zijn betekent dat mensen zich ongestoord kunnen bewegen en ontwikkelen: in het voetbal en in het zijn van lid en vrijwilliger. De scope van veiligheid reikt ook naar andere bezoekers van de club: zoals supporters (ook van andere verenigingen), leden en vertegenwoordigers van de KNVB (waaronder scheidsrechters en grensrechters), alle anderen.

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement is vastgelegd wat met name ongewenst gedrag is van leden, zowel op als ook buiten het veld.

Sportpark algemeen

 • Afval deponeer je in de daarvoor bestemde bakken;
 • Het sportpark is uitsluitend toegankelijk via de ingang. In de kantine geldt een rookverbod;
 • Alcohol uitsluitend vanaf 18 jaar en alleen in de kantine;
 • Géén voetbalschoenen in de kantine.

Gedrag ten opzichte van de (assistent-) scheidsrechters

 • Beslissingen van de (assistent-)scheidsrechters dienen gerespecteerd te worden;
 • Verbaal of lichamelijk contact dient ten opzichte van de (assistent-) scheidsrechters achterwege gelaten te worden;
 • Indien er calamiteiten hebben plaatsgevonden tijdens of na de wedstrijd dienen deze binnen 12 uur bij de desbetreffende bestuursverantwoordelijke te worden gemeld;
 • We tonen altijd respect voor de (assisent-)scheidsrechter en onthouden ons van wat voor reactie dan ook op de leiding  van de scheidsrechter.

Vrijwilligers

De vrijwilligers zullen met het nodige respect behandeld worden, zij doen het tenslotte voor de voetballende leden.

Kleedkamers

 • Gebruik alleen volgens planning;
 • De aan het team toegewezen kleedkamer dient ook door dat team te worden gebruikt;
 • Voor alle teams is het gebruik van alcohol verboden;
 • Er geldt een absoluut verbod op roken en drugsgebruik;
 • Oplevering kleedkamers: hooguit 20 minuten na afloop wedstrijd of training, zowel uit als thuis schoon, douches uit, licht uit, buitendeuren op slot door zorg van terreinmeesters;
 • Trainer en/of leider zijn eindverantwoordelijk dat bovenstaande regels nageleefd worden en houden hier dus toezicht op;
 • Na het trainen blijft de trainer of de leider of een door hem aangewezen persoon in de kleedkamer tot alle spelers weg zijn;
 • Bij gebruik van noodlokalen met de terreinmeester afstemmen waar kan worden gedoucht.

Clubmaterialen

 • Voor ieder team/leeftijdscategorie die er trainen is er een apart ballennet;
 • Elk team is zelf verantwoordelijk voor het aantal ballen en ander materiaal dat aan het begin van het seizoen ter beschikking wordt gesteld;
 • Alle kleding welke beschikbaar is gesteld door s.v. De Treffers blijft eigendom van de club;
 • Bij het stoppen van een speler dient alle kleding te worden ingeleverd bij de desbetreffende elftalleider;
 • Door s.v. De Treffers beschikbaar gestelde kleding mag alleen bij wedstrijden worden gedragen, dus niet privé;
 • Worden kleding, ballen, etc. vermist dan wordt de betrokken leider c.q. team hierop aangesproken;
 • Bij eventuele gebreken zullen de kosten op het team en/of de speler worden doorbelast;;
 • Alleen trainer en/of leider hebben toegang tot het ballenhok;
 • Bij s.v. De Treffers is het gebruikelijk dat de trainer beschikt over één bal per jeugdspeler;
 • Het komt helaas voor dat er aan het eind van het seizoen ballen kwijt zijn;
 • Besloten is dat het team opdraait voor de kwijtgeraakte ballen
 • Concreet komt dit erop neer dat op de teambijdrage een bedrag van € 20,00 per verloren bal in mindering wordt gebracht. Gehoopt wordt dat hiermee nog zuiniger met de aanwezige ballen wordt omgegaan.

Trainingsactiviteiten

 • Training vindt plaats op het aangegeven tijdstip en op het aangegeven veld;
 • Omkleden vindt alleen plaats in de aangegeven kleedkamer.
 • Kleedkamer tijdens training afsluiten;
 • Ballen en materialen na de training opruimen en deuren afsluiten. Veldverlichting na afloop van training uitschakelen;
 • Maak zorgvuldig gebruik van de douches. Zie verder “Kleedkamers”.

Gedragscommissie

 • Aan het niet naleven van het huishoudelijk reglement en de “Zuid”-regels zijn sancties verbonden.
 • Binnen s.v. De Treffers zal de gedragscommissie sanctioneren als daartoe aanleiding is.

“Zuid”- regels

 • De accommodatie is een sportpark en daarmee geen hangplek voor jongeren en ook geen uitlaatplaats voor honden;
 • Elk sportief gebruik van de accommodatie is welkom. Volg de aanwijzingen op het publicatiebord op welk veld je mag sporten;
 • Tabak? Niet in de kantine. Drugs? NEE !!;
 • Respecteer iedereen. Vrijwilligers zorgen ervoor dat je kunt voetballen;
 • Een pilsje mag: alcohol alléén boven de 18 jaar en IN de kantine;
 • F Gedraag je sportief naar iedereen;
 • Fans zijn belangrijk voor elk team. Moedig zoveel en enthousiast als je kan je team aan maar kwets nooit;
 • Elke mening doet ertoe en afspraak is afspraak. Alleen door samenwerking ontstaan betere ideeën;
 • Respecteer het materiaal. Door zuinig om te gaan met de spullen kunnen we ook nog andere leuke dingen doen;
 • Scheidsrechters en hun assistenten houden ook van voetbal en doen hun best. Respecteer hun beslissingen.

Toelichting m.b.t. gebruik alcohol

In 2012 heeft het bestuur van s.v. De Treffers het “Bestuursreglement alcohol in sportkantine De Treffers 2012” vastgesteld. In het bestuursreglement zijn regels neergelegd die waarborgen dat een verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende dranken in de kantine plaatsvindt. Het bestuursreglement is voor belangstellenden op aanvraag ter inzage. Het verzoek hiertoe dient te worden gedaan bij de kantinebeheerder of dienstdoende barmedewerker. Tevens is op 1 januari 2014 is de nieuwe wettelijke regel met betrekking tot verkoop en gebruik van alcohol onder de 18 jaar van kracht geworden. S.v. De Treffers zal deze wettelijke regel navolgen.

Dit betekent o.a.:

 • het drinken van alcohol door personen ONDER de 18 jaar is niet toegestaan – NIX18. Ook niet als de ouders/verzorgers daarvoor toestemming geven;
 • het (door)geven van alcoholische dranken aan jeugd onder de 18 jaar is niet toegestaan;
 • consumeren van alcohol wordt niet actief gestimuleerd of aangemoedigd;
 • dronken personen worden niet toegelaten in de kantine;
 • voor 12.00 uur wordt er geen alcohol verstrekt of genuttigd, ook voor/aan 18-plussers;
 • voor incidentele activiteiten gelden andere schenktijden.

We verwachten dat iedereen zich houdt aan de wet en dat niet onze kantinemedewerkers hiermee worden belast.

 

X