Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering dinsdag 31 mei 2022

Graag nodigen wij de leden van De Treffers uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 31 mei 2022 in de kantine van De Treffers. 

De ALV start om 19.30 uur, inloop met koffie vanaf 19.00 uur. 

Voorlopige agenda

1) Opening

2) Vaststelling agenda 

3) Mededelingen

4) Vaststelling notulen ALV 18 december 2021

5) Presentatie horecateam 

6) Vaststelling concept begroting seizoen 2022/’23

7) Wijziging bestuursorganisatie 

8) Bestuursverkiezing 

a) Robert Janssen (voetbalzaken) – herkiesbaar

b) John Meeussen (secretaris) – herkiesbaar

 c) Erna van de Ven (pr/communicatie) – niet herkiesbaar

d) Peter de Jong (operations) – niet herkiesbaar

9) Rondvraag en beantwoording

10) Afsluiting

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

John Meeussen

secretaris