Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 12 december aanstaande in de kantine. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

Agenda

Opening

  • vaststelling van de agenda
  • mededelingen en ingekomen stukken

Jaarstukken

  • vaststelling notulen ledenvergadering 13 juni jl. De notulen liggen voorafgaand aan de vergadering ter inzage

Ontwikkelingen 2023

Financiën

  • jaarrekening 2022-2023
  • verkiezing leden kascommissie
  • verslag kascommissie

Voetbalzaken, update over structuur en bemensing

Bestuursverkiezing

  • aftredend en niet herkiesbaar Robert Janssen, bestuurslid voetbalzaken
  • voordracht bestuurslid voetbalzaken Marc Rutten

Rondvraag en afsluiting door de voorzitter

Heeft u vragen aan het bestuur of de Algemene Ledenvergadering? Deze kunt u alvast stellen via secretaris@detreffers.nl

John Meeussen

Secretaris De Treffers