Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 23 OKTOBER 2018

Aan de leden van sportvereniging De Treffers

Geachte leden,

Het bestuur nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op dinsdag 23 oktober 2018, aanvang 20.00 uur in de kantine van De Treffers, Nijerf 1 te Groesbeek. Het bestuur hoopt u allen op deze avond te mogen begroeten.

AGENDA

 1. Opening voorzitter
 2. Mededelingen en informatie door bestuur
 3. Vaststelling notulen van vergadering 22 mei 2018 (Notulen liggen voorafgaande aan de vergadering ter inzage)
 4. Terugblik op afgelopen jaar
 5. Jaarrekening 2017/’18 en vaststelling
 6. Kascontrolecommissie, toelichting voorzitter kascontrolecommissie.Tevens verzoek aan ledenvergadering in te stemmen met verlenen decharge bestuur
 7. Voetbalzaken
 8. Jubileum 100 jaar De Treffers, toelichting door jubileumcommissie
 9. Bestuursverkiezing. (Bestuurslid-penningmeester Jan Verbeet aftredend en niet herkiesbaar.)
 10. Vacature commissie
 11. Rondvraag
 12. Pauze
 13. Beantwoording rondvraag
 14. Afsluiting voorzitter

John Meeussen, secretaris

E: secretaris@detreffers.nl