Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

Aanpassingen aan sportpark Zuid zijn noodzakelijk!

Huidige situatie

Accommodatie sportpark Zuid heeft op dit moment vier volwaardige speelvelden, waarvan (sinds 2008) een tweetal kunstgrasvelden. Daarnaast is er een natuurgrasveld met beperkte afmeting waardoor het veelal niet geschikt is om wedstrijden op te spelen. En er is een klein veldje dat gebruikt wordt door de allerjongste jeugd. Na 12 jaar intensief te zijn bespeeld, is van de kunstgrasvelden de toplaag versleten. Deze zijn aan vervanging toe. Hetzelfde geldt, ondanks het vele onderhoud, ook voor de natuurgrasvelden.

De vereniging heeft het ledenaantal de laatste jaren zeer sterk zien stijgen (er zijn nu zo’n vijftig teams actief) en de tendens is dat (jeugd-)leden steeds meer trainen en wedstrijden spelen. Er is een groeiend aantal seniorenteams. Uiteraard zijn dit leuke en goede ontwikkelingen. De velden worden daardoor nog intensiever dan voorheen bespeeld. Er is een enorme concentratie van voetballen op de zaterdag en in steeds mindere mate op zondag. Dit geeft in toenemende mate druk op de accommodatie en het tekort aan (volwaardige) velden is voelbaar. Zeker in de winterperiode kan er minder worden getraind en vallen wedstrijden uit. Naast de leden van de vereniging maakt het Montessoricollege en kinderen uit de buurt gebruik van de velden.

Perspectief

De vereniging is gegroeid, het toekomstbeleid van de vereniging (inclusief het jeugdbeleid met aandacht voor de prestatiegerichte kant én de breedtesport) is geformuleerd en wordt, dankzij de inzet van vele vrijwilligers, gestructureerd opgezet. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. De beperking die de accommodatie in de huidige vorm met zich meebrengt is niet wenselijk, iedere sporter moet natuurlijk voldoende kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen. De Treffers wil sporten en bewegen voor iedereen stimuleren en kent in de accommodatie zoals die vandaag is haar belemmerring.

Plannen

Om die reden is de gemeente om toestemming gevraagd om een natuurgrasveld te vergroten tot een volwaardig veld en dit om te zetten naar een kunstgrasveld. Daarmee kan het veld veel meer uren gebruikt worden en zal het aantal afgelastingen van trainingen en wedstrijden aanzienlijk verminderen. Daarnaast is het noodzakelijk om de huidige kunstgrasvelden te renoveren en van een nieuwe toplaag te voorzien. Dit vergt natuurlijk aanzienlijke investeringen. De Treffers heeft de gemeente Berg en Dal daarvoor om een bijdrage gevraagd. Het overleg hierover met de gemeente is gezocht en wordt gebruikt om de veldbehoefte nader toe te lichten. Onderwerp van gesprek is dan ook de actuele positieve ontwikkelingen rondom kunstgrasvelden (vervanging voor infillkorrels). De Treffers oriënteert inmiddels, samen met andere verenigingen, op deze nieuwe kunstgrasvelden.

Verdere verduurzaming en maatschappelijk bijdragen

De Treffers kiest ervoor om haar accommodatie steeds verder te verduurzamen. In 2020 worden in het clubgebouw de verlichtingsarmaturen vervangen door LED-units. Onderzocht wordt of het haalbaar is om de trainingsverlichting van LED-lampen te voorzien. In januari 2020 start de aanleg van een beweegpark aan de zuid en oostkant van veld 3. Hierbij wordt ook de randbeplanting aangepast en verbeterd.

Tot slot

Zoals u kunt lezen zijn er rondom de accommodatie van De Treffers genoeg plannen en ideeën. Bij alle werkzaamheden worden de omwonenden betrokken en overlast wordt zoveel als mogelijk beperkt. De vereniging rekent daarbij op begrip als dit niet helemaal mocht lukken.

U wordt op de hoogte gehouden als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Bestuur Stichting Nijerf & Bestuur S.V. De Treffers