Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

Nieuws

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING DINSDAG 22 OKTOBER 2019

Aan de leden van De Treffers

Het bestuur van De Treffers nodigt hierbij alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op dinsdag 22 oktober 2019 in de kantine van ons complex. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur. Wij zien uw komst graag tegemoet.

CONCEPT

Agenda

 1. Opening voorzitter
 2. Mededelingen en informatie door bestuur
 3. Vaststelling notulen van vergadering dinsdag 21 mei 2019. Notulen liggen voorafgaande aan de vergadering ter inzage.
 4. Terugblik op afgelopen jaar
 5. Jaarrekening 2018/’19, toelichting huidige stand van zaken
 6. Kascontrolecommissie
 7. Voetbalzaken
 8. Voorstel wijziging statuten De Treffers ¹)
 9. Bestuursverkiezing. Aantredend: het bestuur stelt voor Theo Jochoms te benoemen als lid van het bestuur in de functie van vice-voorzitter.
 10. Rondvraag
 11. Afsluiting voorzitter

¹) Voor toelichting agendapunt 8 kijk hier >  VOORSTEL WIJZIGING HUIDIGE STATUTEN