Samen met De Treffers
Samen met De Treffers

ALGEMENE VOORWAARDEN JUBILEUM 100 JAAR DE TREFFERS

 

 

 

Algemene Voorwaarden jubileum 100 jaar De Treffers

 

 

Artikel 1        Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, raad-pleegbaar op www.treffers.nl

Organisator: Jubileumcommissie 100 jaar De Treffers

Evenement: een door de Jubileumcommissie 100 jaar De Treffers georganiseerd evenement

Evenementlocatie: de plaats waar het Evenement gehouden wordt

Ticket: bewijs van toegang tot het Evenement

Bezoeker: de natuurlijke persoon die het Evenement bezoekt

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Organisator en Bezoeker ter zake van het verlenen van diensten in verband met het Evenement, meer specifiek het verlenen van recht op toegang tot het Evenement. De Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel.

Artikel 2   Toepasselijkheid, totstandkoming Overeenkomst     

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tot stand komt in het kader van het bezoek aan het Evenement en de aanschaf van alle Tickets daarvoor tussen de Bezoeker en de Organisator, ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van een Ticket en/of betreding van de Evenementlocatie gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 De Organisator kan huisregels hanteren, die naast deze Algemene Voorwaarden gelden en op de website van de organisatie (www.detreffers.nl) en/of op de Evenementlocatie te vinden zijn. De Bezoeker verklaart zich door het kopen van het Ticket op voorhand ook met die huisregels akkoord.

2.3 De Organisator kan deze Algemene Voorwaarden en de huisregels te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de Organisator dit op de betreffende website van de organisatie en/of op de Evenementlocatie zal melden.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Bezoeker wordt door de Organisator van de hand gewezen.

Artikel 3  Kennisneming

3.1 De Algemene Voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via www.de.treffers.nl. Bovendien zullen de Algemene Voorwaarden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze worden toegezonden.

Artikel 4  Toegang tot het Evenement

4.1 De Overeenkomst tussen de Organisator en Bezoeker voor de aanschaf van Tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer Tickets is geplaatst. Een Ticket is geboekt zodra de Bezoeker het verschuldigde bedrag heeft voldaan. Een boeking voor een ticket is voor de Bezoeker onherroepelijk.

4.2 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het Evenement en/of Tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.

4.3 Een Ticket wordt eenmalig aan de Bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het ticket (eenmalig) toegang tot het Evenement en de Evenementlocatie.

4.4 De Tickets zijn persoonsgebonden en mogen op geen enkele wijze verkocht of verstrekt worden aan derden. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om een persoon toegang te weigeren bij ongeldige Tickets. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang.

4.5 De Organisator is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van Tickets door de Bezoeker door welke oorzaak dan ook.

4.6 Bij entree ontvangt de Bezoeker, op vertoon van een geldig Ticket en, indien erom verzocht een geldig identiteitsbewijs, een polsbandje. Dit polsbandje dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te worden gedragen en mag niet worden afgedaan of van drager wisselen. Het polsbandje moet te allen tijde op eerste verzoek van (alle personen, die actief zijn voor) de Organisator, politie en/of ander bevoegd gezag worden getoond.

4.7 In geval van overmacht in de ruime zin des woord, waaronder in dit verband mede begrepen zieke en/of afzegging van de artiesten(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën etc. heeft de Organisator het recht het Evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

4.8 Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de Organisator wordt geannuleerd, zal de Organisator  uitsluitend verplicht zijn aan de Bezoeker de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het Ticket, ongeacht welke prijs de Bezoeker voor het Ticket heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de Bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang voor een ander Evenement.

Artikel 5  Evenement

5.1 Bezoekers dienen zich te alle tijde aan de Algemene Voorwaarden, de (huis)regels van het Evenement en instructies van (alle personen die actief zijn voor) de Organisator en andere bevoegde instanties te houden. Indien voornoemde voorwaarden, regels en/of instructies niet worden nageleefd en/of de Organisator het redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement, heeft zij het recht de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen en/of van de Evenementlocatie te verwijderen. Bezoeker heeft in de in dit artikel genoemde gevallen geen recht op schadevergoeding en/of compensatie.

5.2 De Organisator behoudt zich te alle tijde het recht voor te fouilleren. Om de Organisator in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen Bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren.

5.3 Het is niet toegestaan etenswaren, glaswerk, plastic flessen, bidons, blik, camelbaks, huisdieren, (klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, paraplu’s en parasols, selfiesticks, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar het Evenement . Of sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de Organisator. De Organisator zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd.

5.4 Het is te allen tijde verboden te filmen of foto’s te maken voor commerciële of publicatiedoeleinden, tenzij dit is overlegd met de Organisator.

5.5 Bezoekers betreden de Evenementlocatie en wonen het Evenement bij op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers, gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst/of andere gederfde inkomsten.

5.6 De Organisator is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor gehoorschade, gezichtschade en andere lichamelijke stoornissen die mogelijk verband kunnen houden met het bezoeken van het Evenement.

5.7 Organisator is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Bezoeker die het gevolg is van een aan Organisator toerekenbare tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van Organisator is altijd beperkt tot de vergoeding van de directe schade van Bezoeker, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid altijd beperkt is tot het bedrag dat door de verzekeraar van Organisator zal worden uitgekeerd.

5.8 De Organisator zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de Bezoeker en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals vermeld op Tickets zijn onder voorbehoud. De Bezoeker is gehouden regelmatig te controleren (www.detreffers.nl) of de aanvangstijd ongewijzigd is. De Bezoeker dient zelf via de website tijden en wijzigingen bij te houden.

5.9 De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor lengte van onderdelen, mogelijke uitval, of niet doorgaan van delen van het programma.

5.10 Op het Evenement kan alleen met muntjes/tokens worden betaald.

5.11 Roken is niet toegestaan in tenten en (tijdelijke) gebouwen, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de Bezoeker aan de Organisator opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald.

5.12 Het is niet toegestaan om tijdens het Evenement (huis-)dieren mee te nemen. Het is voorts niet toegestaan om commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigend uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden. Het dragen van shirts, motorclubkleding en overige kleding met groepskenmerkende teksten is niet toegestaan.

Artikel 6  Registratie Evenement door of namens Organisator

6.1. Organisator heeft het recht om het Evenement te registreren, waaronder het recht om beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het Evenement, van Bezoeker en de overige bezoekers van het Evenement. Organisator is gerechtigd deze beeld- en/of geluidsopnamen te exploiteren en/of te verveelvoudigen en/of openbaar te maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door betreding van het Evenement verleent bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen inclusief de bewerking, de openbaarmaking en de exploitatie daarvan, zonder dat de Organisator enige vergoeding aan Bezoeker is verschuldigd.

Artikel 7  Persoonsgegevens

7.1 De Organisator verwerkt persoonsgegevens van Bezoekers en bezoekers van haar website in overeenstemming met de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG).

7.2 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het Evenement en de Bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De Bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de Organisator of derden een vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de Bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de Organisator. Voorts doet de Bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

Artikel 8  Conversie

8.1 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Organisator en Bezoeker zullen in dat geval de nietige of vernietigde bepaling(en) vervangen door (een) rechtsgeldige bepaling(en), waarbij  zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de oorspronkelijke bedoeling van het betreffende artikel.

Artikel 9  Toepasselijk recht

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

9.2 Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatie ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze Algemene Voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden uitsluitend aan de bevoegde rechter voorgelegd.